Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym ułomną osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1923).

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1923) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wadowice.

§ 5

Stowarzyszenie posiada logo i pieczęć.

II. Cel i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1. Niesienie pomocy chorym na miastenię i ich rodzinom; 2. Integracja środowiska chorych na miastenię; 3. Informowanie społeczeństwa i środowiska medycznego o istocie choroby, związanych z nią ograniczeniach i utrudnieniach w normalnym funkcjonowaniu; 4. Działania na rzecz zmiany wizerunku osób chorych w społeczeństwie; 5. Pomoc prawna i reprezentowanie Członków Stowarzyszenia przed administracją i sądami;
6. Inspirowanie zmian w systemie prawnym, mającym na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji; 7. Grupy wsparcia dla chorych i ich rodzin; 8. Reprezentowanie interesów chorych na zewnątrz; 9. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; 10. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Promowanie książek poświęconych miastenii; 2. Wydawanie czasopisma w formie elektronicznej dla chorych, ich rodzin i środowiska medycznego; 3. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia; 4. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych; 5. Prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu; 6. Reprezentowanie chorych w instytucjach administracji i sądach; 7. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych. 8. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z celami Stowarzyszenia. 9. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych; 10. Organizowanie zajęć i wycieczek integracyjnych.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 8

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy Członkowie Stowarzyszenia. 2. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela. 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności: a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia; b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu; c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; d) ustalanie wysokości składki członkowskiej; e) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności: a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków; b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela i składu Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel w przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku określonym w § 17 ust. 3. 4. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na osobisty adres e-mail przez nich podany. W razie nieposiadania przez członka adresu e-mail powiadamia się go telefonicznie. Informacja taka będzie umieszczona również na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy: a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; d) podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków uporczywie działających na jego niekorzyść.

§ 15

Organem właściwym do kontroli działań podejmowanych przez Przedstawiciela jest Komisja Rewizyjna.

§16
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Sekretarza. 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Osoba wchodząca w skład Komisji Rewizyjnej w razie niemożności pełnienia swojej funkcji składa rezygnację na piśmie.

§17
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia; b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Przedstawiciela; c) kontrola przestrzegania Regulaminu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Przedstawiciela; e) kontrola opłacania składek członkowskich; d) kontrola uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków uporczywie działających na jego niekorzyść. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy: a) Przedstawiciel nie będzie mógł wypełniać swoich obowiązków; b) złoży na piśmie rezygnację z pełnionej funkcji; c) Przedstawiciel nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§18

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej muszą być podjęte jednogłośnie. 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania roczne z działalności Przedstawiciela Walnemu Zebraniu Członków.

§ 19

Przedstawiciel i osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.

IV. Członkostwo

§ 20

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który prześle deklarację członkowską oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu na adres e-mail Stowarzyszenia. 2. Osoby niepełnoletnie chore na miastenię gravis mogą być Członkami Stowarzyszenia; nie mają one czynnego i biernego prawa wyborczego i nie mogą być wybierane na stanowisko Przedstawiciela oraz do składu Komisji Rewizyjnej. 3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto złoży deklarację członkowską osobiście lub prześle ją na adres e-mail Stowarzyszenia albo pocztą tradycyjną. 4. Przedstawiciel, osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Założyciele stają się Członkami Stowarzyszenia od chwili wpisania Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.
5. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka działającego uporczywie na jego niekorzyść decyduje Przedstawiciel, o czym powiadamia się członka na podany przez niego adres e-mail lub w razie nieposiadania adresu e-mail pocztą tradycyjną.

§ 21

Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy: a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia; b) terminowe uiszczanie składek członkowskich, przy czym niepłacenie składek przez okres pół roku skutkuje utratą członkostwa w Stowarzyszeniu; c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 22

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji.

§ 23

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2 Regulaminu. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1923)